กิตติซีเมนต์บล็อก

บทความ

วิธีเลือกซื้อบล็อกปูถนน

03-04-2563 16:10:53น.

วิธีเลือกซื้อบล็อกปูถนน 


บล็อกปูถนนเป็นวัสดุสำเร็จรูป สำหรับการปูพื้นภ ายนอกอาคารเช่น ทางเดินท้าว , พื้นถนน มีให้เลื อกหลายแบบหลายสี รูปทรงต่าง ๆ กัน 
ขั้นตอนที่ 1
แบบ UNI DAVE จะมีความหนา 2 ขนาด คือ 6 ซม.แล ะ 10 ซม. เหมาะสำหรับการปูทางเท้าทั่ว ๆ ไปและข นาด 10 ซม. เหมาะสำหรับที่ต้องรับน้ำหนักมาก ๆ เช่น โรงรถ , โกดังสินค้า ขนาดพื้นที่ปู 40 ก้อ น / ตรม.
ขั้นตอนที่ 2
แบบรูปตัวไอ มีความหนา 6 ซม. สำหรับการปูทางเท้ าและถนนรถวิ่ง ขอบของบล็อกสามารถล็อคแต่ละก้อนเ ข้าไว้ด้วยกันได้ พื้นที่ปู 35 ก้อน / ตรม.
ขั้นตอนที่ 3
แบบรูปเหลี่ยมต่าง ๆ เช่น แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบแปดเหลี่ยมด้านเท่า แบบหกเหลี่ยมด้านเท่า ซึ ่งบล็อกแบบนี้จะมีสีให้เลือกมาก ซึ่งสามารถมาจั ดเรียงให้เป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามการออกแบบ ซึ่งส่ วนใหญ่ก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้คู่กับแบบแปดเ หลี่ยมด้านเท่า อย่างละ 25 ก้อน / ตรม. และแบบห กเหลี่ยมด้านเท่ามีขนาดปูพื้น 60 ก้อน / ตรม.
ขั้นตอนที่ 4
บล็อกปูสนามหญ้า ให้ปูพื้นทางเดินในสนามหญ้าหรื อลานจอดรถ จะเป็นลักษณะรูกลวง ให้หญ้าขึ้นมีขนา ดปูพื้น 11 ก้อน / ตรม.

  

 
Website:  http://www.sivilaicement.com